POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w konferencji pod nazwą AUGMENTED ADVERTISING & SALES [tematyka: rozszerzona sprzedaż i reklama], organizowanej w dniu 16 maja 2019 roku w Warszawie (05-077), ul. Mysia 3 („Konferencja”), przez:

 

 • Content House sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-394), przy ul. Podole 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580143, posiadająca numer NIP: 6772393511; adres e-mail: [email protected],  nr telefonu 12 222 00 09 („Organizator – Content House”);

 

 • Izba Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-837), przy ul. Pańska 96 lok. 83, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000474028, posiadająca numer NIP: 7010391922; adres e-mail: [email protected], nr telefonu 506 577 824 („Organizator –  Izba”);

 

 • Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie (00-732) , przy ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222550, posiadająca numer NIP: 525-10-11-995; nr telefonu 22 555 33 10; zwana również („Organizator – SMB”).

 

 1. Współadministratorami danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji są organizatorzy Konferencji, tj. Organizator – Content House, Organizator – Izba, Organizator – SMS (łącznie: „Współadministratorzy”). Współadministratorzy, zgodnie z art. 26 RODO zawarli stosowne porozumienie. Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z nich możesz zwrócić się z wszelkimi pytaniami.
 2. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej [[email protected]] lub telefonicznie [+48 12 222 00 09]. Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 17:00.

 

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Przetwarzamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Konferencję („Formularz”) dostępnego na stronie internetowej https://arconference.eu/ („Serwis”).
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe uczestników (będących uczestnikami Konferencji): (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu oraz dane osobowe zamawiającego (dokonującego rejestracji uczestnika na Konferencję): (i) imię, (ii) nazwisko lub nazwa firmy (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla zawarcia z Współadministratorami umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania. W przypadku, gdy osobą dokonującą rejestracji nie jest sam uczestnik, zamawiający winien być upoważniony do przekazania Współadministratorom danych osobowych uczestnika. Zamawiający jest zobowiązany do okazania stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa na wezwanie każdego ze Współadministratorów. Dokonując rejestracji zamawiający będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak również osoba fizyczna reprezentująca w procesie rejestracji zamawiającego niebędącego osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy uczestników. W przypadku, gdy zamawiający nie jest uczestnikiem, uczestnik potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Organizator – Content House przesyła na podany w Formularzu adres e-mail uczestnika formularz potwierdzenia udzielonych przez zamawiającego w imieniu uczestnika zgód, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zgody na wykorzystanie wizerunku.
 4. Dane osobowe zamawiających (w tym zamawiających będących równocześnie uczestnikami) przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w tym w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję, stworzenia listy uczestników Konferencji, w ramach wykonania przez Współadministratorów umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez innego zamawiającego przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w tym w celu stworzenia listy uczestników Konferencji, na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
 5. Współadministratorzy zbierają i przetwarzają następujące dane osoby, który bierze udział w Konferencji w charakterze prelegenta: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, zdjęcie wizerunek, numer telefonu, adres e-mail.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe osób, którzy zgłosili chęć udziału w Konferencji w charakterze prelegentów, w celach związanych z oceną nadesłanych wniosków i wyborem prelegentów, a także w celach związanych z uczestnictwem prelegenta w Konferencji. Podstawą przetwarzania danych osobowych prelegenta jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 1. Podczas Konferencji mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Współadministratorzy będą przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.
 2. Podanie następujących danych do faktury VAT: nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miasto, NIP jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury. Te dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wystawienia faktury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, mail, telefon, stanowisko mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z ofertą Współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Współadministratorów.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia ze Współadministratorami umowy o udział w Konferencji.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
 3. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Współadministratorów do automatycznego podejmowania decyzji.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Współadministratorów. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Współadministratorów usługi w zakresie organizacji Konferencji, czy też wspomagają Współadministratorów w realizacji celów marketingowych (np. system do e-mail marketingu, system do wysyłki sms, system do monitoringu mediów itp.). Ponadto jeżeli korzystasz ze sposobu płatności on-line Współadministratorzy udostępniają dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności podmiotom obsługującym płatności.
 2. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

 

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]  lub poczty tradycyjnej na adres siedziby któregokolwiek ze Współadministratorów. Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
 1. a) Prawo żądania dostępu do danych.
 2. b) Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 3. c) Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. e) Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Współadministratorów, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. f) Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. g) Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby  przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 1. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cookies

 1. Ogólne informacje o cookies

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów.

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail.

W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

Serwis wykorzystuje zarówno cookie Współadministratorów, jak i cookie pochodzące od podmiotów trzecich.

 

Google Analytics

 1. Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Współadministratorów sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Współadministratorów, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

 

Remarketing

 1. Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel), LinkedIn i Google (Sieć Reklamowa Google).

 

Web beacons

 1. Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez Współadministratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

nformacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

Adres IP

 1. Współadministratorzy zastrzegają sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2019 r.